Att köpa bostad

Att köpa bostad är roligt men inte alltid helt lätt. Nedan kommer lite viktiga saker ni kan ta med er i er köpprocess.

Vad skall man tänka på innan du går på visning?

  • Ha ett lånelöfte klart

Lånelöfte – är ett förhandsbesked på hur mycket du får låna till en bostad. Många mäklare kräver ett lånelöfte innan du kan lägga ett bud därför är det bra att förbereda sig genom att skaffa lånelöfte innan du börjar leta efter ny bostad. Ha ett lånelöfte är du redo när drömboendet dyker upp. Vill du ha hjälp – ring oss då vi har kontakt med olika banker.

Undersökningsplikt vad är det och vad innebär det?

Du har en skyldighet att undersöka bostaden för att få en uppfattning om bostadens skick. Bostaden ska efter köpet stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare samt vad köparen har fog att förvänta sig, sett i ljuset av bostadens ålder, pris, skick och användning.
Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar för fel eller brister som köparen borde ha räknat med eller borde förvänta sig. Ett exempel är att skulle ett fel uppstå på någon av lägenheternas vitvaror kan detta vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till des ålder och beräknande livslängd.
I en bostadsrätt gäller reglerna om fel i Köplagen (eftersom en bostadsrätt är lös egendom) men vid prövning av fel och felansvar hämtas ofta inspiration från reglerna i Jordabalken.

Köper du en fastighet – vilka är reglerna?

Utgångspunkt enligt Jordabalken är att fastigheten ska stämma överens med vad som har avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel och skador, som köparen har haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvar dock för dolda fel, det vill säga sådana fel i fastigheten som köparen inte borde ha upptäckt och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
Köparen måste undersöka fastigheten. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjlighet måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt källare och vind), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker du som köpare vid undersökningen fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet ska kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är inget krav att anlita sakkunnig för detta. Trots detta väljer de flesta köpare idag anlita s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig. En rekommendation att göra om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap.

Förbesiktning av bostad

Fler och fler säljare väljer idag att förbesiktiga sin bostad och köper till en Dolda felförsäkring som gäller under 10 år som du har ansvar för dolda fel.
Fördelen med detta är att du får en Trygg Överlåtelse. Säljaren gör en överlåtelsebesiktning av en oberoende besiktningsman som upprättar ett besiktningsprotokoll som köpare får ta del av på visningen. Överlåtelsebesiktningen innebär att du på ett smidigt sätt kan uppfylla en del av din undersökningsplikt med en köpargenomgång.

Vilka kostnader tillkommer?

Vid köp av bostadsrätt

  • Medlemsavgift till föreningen. Vanligt förekommande vid HSB förening.
  • Överlåtelseavgift 2,5% av aktuellt basbelopp.

Vid köp av fastighet

  • Lagfartskostnad – 1,5% av köpesumman
  • Pantbrev – en kostnad på 2% på beloppet på överstigande pantbrev tas ut av banken.
    Exempel: Finns pantbrev på 1,5 miljoner och du skall ha pantbrev för 3 miljoner. 3–1,5 = 1,5 miljoner x 2% = 30 000 kr kostar det dig att ta ut pantbrev för 3 miljoner.
    Observera att det tillkommer administrativa avgifter på både lagfart- och pantbrev kostnader.

Budgivning

Budgivning är inte reglerad i lag vilket innebär att det finns inga bestämda regler hur en budgivning skall gå till. En budgivning kan gå till på många olika sätt och ofta uppstår en budgivning spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. Det är säljaren som bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara en budgivning och hur den skall gå till. Säljaren är aldrig juridisk bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.

Kontrakt

När säljaren har accepterat ett bud från köparen är nästa steg kontraktsskrivning. Mäklaren upprättar köpehandlingar och går tillsammans med säljare och köpare igenom kontraktet i detalj så att båda parter förstår innebörden. När kontraktet är undertecknat är avtalet bindande. I anslutning till att kontraktet är slutfört ska köparen deponera 10% av den totala köpeskillingen i handpenning till fastighetsmäklarens klientmedelskonto. Detta ska ske inom loppet på 3–5 dagar.

Tillträde

På tillträdesdagen träffas säljare och köpare för att avsluta affären och det är då slutbetalningen skall ske. Likvidavräkningar upprättas och undertecknas av säljare och köpare. Handlingar översänds till köparens bank som slutför affären. När affären är klar översänds bevis i form av kvitto. En trygg affär är nu genomförd.